Results:

TH Group : Driving Best Practices in HR to Support Business Strategy
Join us in a 60 minutes webinar to understand how TH Milk is aligning its HR strategy to support their ambitious business objectives.
This webinar is now complete and is available on-demand.
 
TH Group: Ứng dụng phương thức quản trị nhân sự tối ưu nhằm hỗ trợ chiến lược kinh doanh
Kính mời anh chị tham dự hội thảo trực tuyến trong 60 phút để tìm hiểu cách TH Milk đang điều chỉnh chiến lược nhân sự để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và triến khai thành công.

Registration