Datum nabytí účinnosti: 15. dubna, 2021

Předchozí verzi tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zobrazíte kliknutím sem.

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SAP

Ochrana soukromí osob je pro budoucnost podnikání zásadní. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili, abychom doložili náš závazek vůči právu osob na ochranu osobních údajů a soukromí. Tento dokument popisuje způsob zpracování informací, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci osoby.

A. OBECNÉ INFORMACE

Kdo je správce údajů? Správcem údajů $siteurl$ je $datacontroller$. Pokud je na uvedené webové stránce k dispozici registrační formulář, může se správce údajů lišit v závislosti na skutečné nabídce nebo účelu shromažďování údajů. V každém případě je však uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivých registračních formulářů. Pracovníka zajišťujícího ochranu dat skupiny společností SAP SE lze kontaktovat prostřednictvím privacy@sap.com.

Jaké osobní údaje společnost SAP shromažďuje? Když navštívíte webové stránky společnosti SAP, společnost SAP uloží určité informace o vašem prohlížeči, operačním systému a vaší IP adrese.

 

Pokud použijete registrační formulář, shromáždí společnost SAP údaje, které jí poskytnete a které tvoří vaše jméno a příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla, místo (země, stát/region, město), název společnosti, pracovní pozice a role, oddělení a funkce, aktuální vztah ke společnosti SAP a odvětví vaší společnosti. V případě, že zadáte číslo kreditní karty nebo bankovní spojení pro účely objednání zboží nebo služeb od společnosti SAP, společnost SAP tyto údaje shromáždí za účelem zpracování vaší platby za požadované zboží nebo služby.

Proč společnost SAP potřebuje vaše Osobní údaje? Vaše Osobní údaje jsou pro společnost SAP nezbytné, aby vám mohla poskytovat přístup k této webové stránce; za účelem dodávky objednaného zboží nebo služeb a dále za účelem splnění zákonných povinností, včetně kontrol vyžadovaných příslušnými exportními zákony.  Další informace o tom, proč společnost SAP potřebuje vaše Osobní údaje v případě, že se používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP zakládá na zákonném oprávnění, jsou k dispozici v oddílu B níže. Další informace o tom, proč společnost SAP potřebuje vaše Osobní údaje v případě, že se používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP zakládá na vašem souhlasu, jsou k dispozici v oddílu C níže. Pokud se používání vašich Osobních údajů zakládá na souhlasu, informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se jednotlivých souhlasných prohlášení pro konkrétní typy použití Osobních údajů lze nalézt také v Consent Resource Center.  Přestože je poskytnutí Osobních údajů dobrovolné, v obecné rovině se může stát, že společnost SAP nebude bez nich schopna provést nebo splnit váš požadavek. Pro společnost SAP může být například nezbytné získat vaše Osobní údaje, aby bylo možné zpracovat vaši objednávku nebo vám poskytnout přístup k požadované webové nabídce. V uvedených případech není společnost SAP schopna váš požadavek splnit bez určitých osobních údajů.

 

Dovolujeme si upozornit, že zboží nebo služby je možné si objednat, aniž byste společnosti SAP poskytli souhlas s dalšími marketingovými operacemi.

 

Od jakého typu třetích stran získává společnost SAP Osobní údaje?  Ve většině případů společnost SAP shromažďuje Osobní údaje od vás.  Společnost SAP může získávat Osobní údaje také od třetích stran, pokud to umožňuje příslušná národní legislativa.  Společnost SAP bude s těmito Osobními údaji nakládat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a dále v souladu s případnými dalšími omezeními, kterými je společnost SAP vázána vůči třetí straně, která jí Osobní údaje poskytla, nebo jak vyplývá z příslušné národní legislativy. Tyto zdroje v podobě třetích stran zahrnují:

 

 • Obchodní styk společnosti SAP nebo skupiny společností SAP SE s vaším zaměstnavatelem

 

 • Třetí strany, kterým jste dali pokyn ke sdílení vašich Osobních údajů se společností SAP

 

 

Po jak dlouhou dobu bude mít společnost SAP moje Osobní údaje uložené? Společnost SAP uloží vaše Osobní údaje pouze na dobu nezbytnou:

 

 • k dodání požadovaného zboží a služeb, mimo jiné včetně prostřednictvím sap.com;

 

 • ke splnění zákonných povinností společnosti SAP, které vyplývají mimo jiné také z příslušných exportních zákonů;

 

 • dokud proti danému používání ze strany společnosti SAP nevznesete námitku, a to v případě, že se používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP zakládá na oprávněném obchodním zájmu společnosti SAP, jak je dále uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů;

 

 • dokud neodvoláte svůj souhlas poskytnutý dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a to v případě, že společnost SAP zpracovává vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu;

 

Společnost SAP bude vaše Osobní údaje uchovávat také po další období, pokud jejich delší uchovávání vyžaduje zákon nebo pokud společnost SAP vaše Osobní údaje vyžaduje ke vznesení nebo obhajobě právních nároků. Společnost SAP bude vaše Osobní údaje uchovávat do konce relevantního období uchovávání nebo do vyrovnání příslušných nároků.

 

Kdo jsou příjemci vašich Osobních údajů a kde budou údaje zpracovávány? Vaše Osobní údaje budou předány ke zpracování následujícím kategoriím třetích stran:

 

 

 • poskytovatelé služeb třetích stran, např. za účelem konzultačních a dalších souvisejících služeb, poskytnutí webu nebo odesílání zpravodajů

 

Vzhledem k tomu, že společnost SAP je součástí globální skupiny společností s mezinárodní působností, má ovládané či řízené osoby („skupina společností SAP“) a využívá poskytovatele služeb, kteří jsou třetí stranou, mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo z regionu s právním omezením mezinárodních přenosů dat a bude vaše Osobní údaje předávat do zemí mimo EHP. Pokud jsou údaje předávány do země, pro kterou Komise EU nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně, společnost SAP bude na základě standardních smluvních doložek EU smluvně vyžadovat, aby vaše Osobní údaje byly chráněny na stejné úrovni jako v EHP. O kopii těchto standardních smluvních doložek (v redigované podobě, ze které byly odstraněny obchodní nebo nerelevantní informace) můžete požádat na adrese privacy@sap.com. Další informace o mezinárodním rozměru ochrany osobních údajů získáte od Evropská komise zde.

 

Jaká máte práva na ochranu osobních údajů?

 

Společnost SAP můžete kdykoliv požádat o sdělení, jaké vaše osobní údaje zpracovává, a můžete také požádat o opravu nebo výmaz těchto osobních údajů. Upozorňujeme však, že společnost SAP vaše osobní údaje může vymazat nebo vymaže, pouze pokud neexistuje žádná zákonná povinnost nebo nadřazené právo k jejich uchování. Dále upozorňujeme, že pokud společnost SAP požádáte o vymazání svých Osobních údajů, nebudete moci dále využívat žádné služby společnosti SAP, které vyžadují použití vašich Osobních údajů společností SAP.

 

Pokud společnost SAP využívá vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo k plnění smlouvy uzavřené s vámi, můžete si od společnosti SAP také vyžádat kopii Osobních údajů, které jste společnosti SAP poskytli.  V takovém případě napište na e-mailovou adresu uvedenou níže a určete údaje nebo aktivity v rámci zpracování, kterých se váš dotaz týká, formát, ve kterém byste chtěli tyto informace obdržet, a to, zda mají být Osobní údaje zaslány vám, nebo jinému příjemci. Společnost SAP vaši žádost pečlivě posoudí a prodiskutuje s vámi, jak jí co nejlépe vyhovět.

 

 

Společnost SAP můžete dále požádat, aby zamezila dalšímu zpracovávání vašich Osobních údajů v kterékoli z následujících situací: (i) prohlašujete, že Osobní údaje, které společnost SAP o vás má, jsou nesprávné, s výhradou doby nezbytné, aby společnost SAP mohla ověřit přesnost příslušných Osobních údajů, (ii) pro zpracování vašich Osobních údajů společností SAP neexistuje žádný právní základ a požadujete, aby společnost SAP vaše Osobní údaje dále nezpracovávala, (iii) společnost SAP již vaše Osobní údaje nevyžaduje, ale prohlašujete, že požadujete, aby společnost SAP takové údaje uchovávala za účelem uplatnění nároku nebo zákonných práv či k hájení se proti nárokům třetích stran, nebo (iv) jestliže máte námitky proti zpracování vašich Osobních údajů společností SAP na základě oprávněného zájmu společnosti SAP (jak je dále uvedeno v Oddílu C níže), s výhradou doby nezbytné, aby společnost SAP mohla ověřit, zda trvá zájem společnosti SAP na zpracování vašich Osobních údajů nebo právní povinnost tyto údaje zpracovávat.

 

Upozorňujeme však, že společnost SAP může vaše Osobní údaje vymazat a učiní tak, pouze pokud neexistuje žádná zákonná povinnost nebo platné právo společnosti SAP k jejich uchování. Dále upozorňujeme, že pokud společnost SAP požádáte o vymazání svých Osobních údajů, nebudete moci dále využívat žádné služby společnosti SAP, které vyžadují použití vašich Osobních údajů společností SAP.

 

Jakým způsobem můžete svá práva na ochranu osobních údajů uplatnit? Veškeré své požadavky na uplatnění svých práv adresujte na webmaster@sap.com

 

Jakým způsobem bude společnost SAP ověřovat požadavky na uplatnění práv na ochranu osobních údajů?  Společnost SAP podnikne nezbytné kroky, aby s přiměřeným stupněm jistoty ověřila vaši totožnost před tím, než zpracuje příslušné právo na ochranu osobních údajů, jež chcete uplatnit.  Kdykoliv to bude proveditelné, společnost SAP spáruje Osobní údaje, které jste poskytli v žádosti o uplatnění svých práv, s údaji, které již společnost SAP spravuje. Tento postup může zahrnovat spárování dvou nebo více datových bodů, jež jste poskytli při odeslání požadavku, se dvěma nebo více datovými body, které již společnost SAP spravuje.

 

Společnost SAP odmítne zpracovat požadavky, které jsou prokazatelně nepodložené, nepřiměřené, podvodné nebo nejsou vyžadovány místními zákony.

 

Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že společnost SAP vaše Osobní údaje nezpracovává v souladu s požadavky uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi EHP, ve které žijete, nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů země či státu, ve kterém má společnost SAP registrované sídlo.

 

Mohu využívat zboží a služby společnosti SAP, pokud jsem nezletilý/á nebo dítě?

 

Děti. Webové stránky a online služby společnosti SAP nejsou určeny uživatelům mladším 16 let nebo ekvivalentního minimálního věku v příslušné jurisdikci. Pokud je vám méně než 16 let, nemůžete se prostřednictvím těchto webových stránek nebo online služeb registrovat ani je používat.

B. Zpracování na základě zákonného oprávnění

Proč potřebuje společnost SAP používat moje Osobní údaje a na jakém právním základě je společnost SAP používá?

 

Zpracování za účelem splnění smluvních závazků. Společnost SAP vyžaduje vaše Osobní údaje za účelem dodání zboží nebo služeb, které jste si objednali na základě smlouvy se společností SAP, k uzavření smlouvy na zboží nebo služby mezi vámi a společností SAP nebo k odeslání faktur za objednané zboží nebo služby. Společnost SAP zpracovává Osobní údaje za účelem splnění smluvních závazků dle článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, případně dle ekvivalentního článku jiných právních předpisů na národní úrovni.

 

Zpracování za účelem splnění smluvních závazků společnosti SAP zahrnuje reakci na vaše související dotazy, zpracování vaší zpětné vazby, nebo poskytnutí podpory. Součástí mohou být také údaje týkající se konverzací, které můžete iniciovat nebo vést například s využitím funkcí chatu na webu SAP.com nebo na jiných místních verzích webu společnosti SAP, prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailů nebo po telefonu. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje pojem „zboží a služby“ přístup k webovým službám, nabídkám, soutěžím, loteriím, jinému obsahu, nemarketingovým newsletterům, technickým listům, výukovým programům, školením a událostem společnosti SAP.

 

Společnost SAP s uživateli, kteří se přihlásili k odběru jejích služeb, pravidelně komunikuje e-mailem a naváže s nimi také telefonický kontakt za účelem řešení jejich stížností nebo stížností jiných zákazníků nebo za účelem prošetření podezřelých transakcí.

 

Společnost SAP použije vaši e-mailovou adresu k potvrzení zřízení účtu, k odeslání oznámení o platbách, zaslání informací o změnách produktů a služeb společnosti SAP a k odeslání dalších oznámení nebo sdělení vyžadovaných právními předpisy. Obecně platí, že uživatelé si nemohou odběr těchto sdělení odhlásit, protože se jedná o sdělení nezbytná k zachování příslušného obchodního vztahu, která nemají marketingový charakter.

 

V souvislosti s marketingovými typy komunikace, například e-maily a telefonními hovory, vám společnost SAP (i) takové informace poskytne, pouze pokud se k jejich odběru přihlásíte, je-li to vyžadováno ze zákona, a (ii) umožní vám se z příjmu dalších marketingových sdělení odhlásit, pokud už o ně nemáte zájem. Z odběru marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit také aktualizováním příslušné preference.

 

Zpracování za účelem splnění právní povinnosti. Společnost SAP a její produkty, technologie a služby podléhají exportním zákonům různých zemí, včetně mimo jiné zákonů Evropské unie a jejích členských států a zákonů USA. Berete na vědomí, že v souladu s platnými exportními zákony, obchodními sankcemi a embargy vydanými těmito zeměmi má společnost SAP povinnost provést kroky za účelem zabránění subjektům, organizacím a stranám uvedeným na seznamech sankciovaných společností vydaných vládami v přístupu k určitým produktům, technologiím a službám prostřednictvím webu společnosti SAP nebo jiných expedičních cest řízených společností SAP. Tyto kroky mohou zahrnovat (i) automatické kontroly registračních údajů uživatelů podle tohoto dokumentu a dalších údajů, které uživatel poskytne v souvislosti se svou totožností, oproti příslušným seznamům sankcionovaných stran; (ii) pravidelné opakování těchto kontrol po každé aktualizaci seznamu sankcionovaných stran nebo poté, co uživatel provede aktualizaci svých údajů; (iii) blokování přístupu ke službám a systémům společnosti SAP v případě potenciální shody a (iv) kontaktování uživatele za účelem potvrzení jeho totožnosti v případě potenciální shody. Veškeré uvedené používání vašich Osobních údajů vychází z oprávnění zpracovávat Osobní údaje za účelem splnění právních povinností (článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) a oprávněného zájmu společnosti SAP (článek 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR, případně dle ekvivalentního článku jiných právních předpisů na národní úrovni).

Dále berete na vědomí, že údaje vyžadované ke sledování vašich voleb v souvislosti s ochranou osobních údajů a soukromí pro účely zpracovávání vašich Osobních údajů nebo příjmu marketingových materiálů (v závislosti na zemi, ve které příslušná společnost patřící do skupiny společností SAP SE působí, a podle toho, zda jste výslovně souhlasili se zasíláním marketingových materiálů, nebo jste svůj souhlas zrušili) mohou být mezi členy skupiny společností SAP SE vzájemně vyměňovány, bude-li to nezbytné ke splnění právní povinnosti.

 

Zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti SAP. Společnost SAP může vaše osobní údaje používat na základě svého legitimního zájmu (článek 6, odst. 1 písm. f nařízení GDPR, případně dle ekvivalentního článku jiných právních předpisů na národní úrovni) následovně:

 

 • Podvod a právní nároky.  Bude-li to nezbytné, společnost SAP použije vaše Osobní údaje pro účely předcházení nebo stíhání trestné činnosti, například podvodů, a k uplatnění právních nároků nebo hájení se proti nim.

 

 • Dotazníky a průzkumy. Společnost SAP vás může vyzvat k účasti na dotaznících a průzkumech. Tyto dotazníky a průzkumy budou obecně navrženy tak, aby je bylo možné vyplnit bez zadání údajů, které by mohly být použity k vaší identifikaci. Pokud takové údaje v dotazníku nebo průzkumu přesto zadáte, společnost SAP tyto Osobní údaje použije ke zlepšení svých produktů a služeb.

 

 • Splnění smlouvy. Pokud provedete nebo hodláte provést nákup zboží nebo služeb od společnosti SAP jménem firemního zákazníka nebo jste jiným způsobem určeni jako kontaktní osoba pro obchodní vztah mezi firemním zákazníkem („Kontaktní osoba zákazníka“) a společností SAP, společnost SAP použije pro tento účel vaše Osobní údaje. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí jsou kroky nezbytné k vytvoření příslušného obchodního vztahu. Pokud stávající Kontaktní osoba zákazníka oznámí společnosti SAP, že jste její náhradou, budete společností SAP od okamžiku daného oznámení považováni ve vztahu k danému zákazníkovi za příslušnou Kontaktní osobu zákazníka, dokud nevznesete námitku, jak je uvedeno níže.

 

 • Vytváření anonymizovaných datových sad. Společnost SAP bude anonymizovat Osobní údaje poskytnuté v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů za účelem vytvoření anonymizovaných datových sad, které budou následně použity ke zlepšení produktů a služeb společnosti SAP a jejích řízených nebo ovládaných společností.

 

 • Personalizovaný obsah. Pokud vyjádříte souhlas s příjmem marketingových sdělení od společnosti SAP, mimo jiné včetně newsletterů, brožur nebo technických listů, společnost SAP bude shromažďovat a ukládat informace o tom, jakým způsobem s tímto obsahem nakládáte, za účelem vytváření, rozvíjení, realizace, doručování a zlepšování komunikace s vámi.  Tyto údaje jsou agregovány a použity k tomu, aby společnosti SAP pomohly poskytovat užitečnější informace a porozumět tomu, co vás nejvíce zajímá.

 

 • Nahrávání pro účely zlepšování kvality. V případě telefonických hovorů nebo relací chatu bude společnost SAP tyto hovory nahrávat (poté, co vás na tuto skutečnost během hovoru a před zahájením nahrávání upozorní) nebo tyto relace chatu zaznamenávat za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných společností SAP.

 

 • Za účelem poskytování aktuálních informací nebo vyžádání zpětné vazby. V rámci existujícího obchodního vztahu mezi vámi a společností SAP vás společnost SAP může informovat, pokud to povolují místní právní předpisy, o svých produktech a službách (včetně webových seminářů, seminářů či událostí), které jsou podobné produktům a službám, jež jste si od společnosti SAP již zakoupili nebo používáte, nebo které s nimi souvisejí. Dále pokud se zúčastníte webového semináře, semináře nebo události společnosti SAP, stáhnete si nebo prohlédnete technické listy, newslettery, videa, bezplatné zkušební verze software nebo zakoupíte produkty nebo služby od společnosti SAP, společnost SAP vás může kontaktovat ohledně poskytnutí zpětné vazby pro účely zlepšení příslušného materiálu, produktu nebo služby.

 

Právo vznést námitku. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP, jak je uvedeno v tomto oddílu, a sice aktualizováním příslušné preference. V takovém případě společnost SAP vaši námitku důkladně prověří a ukončí používání relevantních informací, pokud neexistují legitimní důvody k dalšímu používání informací, které mohou mít přednost před vaší námitkou, nebo pokud společnost SAP informace nevyžaduje ke vznesení, uplatnění nebo obraně právních nároků.

 

Zpracování v souladu s příslušnými národními právními předpisy. Pokud to příslušné národní právní předpisy povolují, bude společnost SAP informace o vás, včetně Osobních údajů, používat k obchodním účelům:

 

 • plánování a pořádání událostí

 

 • pořádání online fór nebo webových seminářů

 

 • pro marketingové účely, například abyste měli aktuální informace o nejnovějších produktech a službách a nadcházejících událostech společnosti SAP

 

 • aby vás mohla kontaktovat k dalšímu projednání vašeho zájmu o služby a nabídky společnosti SAP

 

 • pomoci společnosti SAP vytvářet, vyvíjet, provozovat, dodávat a zlepšovat služby, produkty, obsah a reklamy společnosti SAP a ke zlepšování, upgradu nebo rozšiřování služby nebo zařízení, které společnost SAP vlastní, vyrábí, jsou pro ni vyráběna nebo jsou jí řízena

 

 • aby vám mohla poskytovat personalizovanější informace

 

 • zamezení škodám

 

 • pro účely zabezpečení účtu a sítě

 

 • interní účely, jako například audit, analýzy a výzkum s cílem zlepšovat produkty nebo služby společnosti SAP

 

 • ověření vaší totožnosti a určení vhodných služeb

 

 • odhalení incidentů zabezpečení, ochrana proti škodlivým, klamavým, podvodným nebo nezákonným činnostem a stíhání osob odpovědných za takové jednání

 

 • ladění s cílem identifikovat a opravit chyby, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost

 

 • provádění interního výzkumu pro účely vývoje a ukázek technologií

 

 • provádění činností směřujících k ověření nebo zajištění kvality nebo bezpečnosti služby nebo zařízení, které společnost SAP vlastní, vyrábí, jsou pro ni vyráběna nebo jsou jí řízena.

C. Zpracování na základě souhlasu

V následujících případech bude společnost SAP zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud jste již dříve poskytli souhlas s konkrétním navrženým zpracováním vašich Osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), případně dle ekvivalentního článku jiných právních předpisů na národní úrovni.  Každý z níže uvedených oddílů věnovaný operaci zpracování Osobních údajů je propojen s jedním souhlasným prohlášením v dokumentu Consent Resource Center. V případě, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů otevřete znovu poté, co jste již udělili jeden nebo více souhlasů, zobrazí se vám úplné znění Prohlášení o ochraně osobních údajů, nikoliv pouze informace týkající se souhlasů, které jste již udělili.

 

Novinky týkající se produktů a služeb společnosti SAP S výhradou příslušného ustanovení a vašeho souhlasu může společnost SAP použít vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu, telefonní číslo, pracovní pozici a základní informace o vašem zaměstnavateli (název, adresa a odvětví) a dále profil interakce na základě vašich předchozích interakcí se společností SAP (předchozí nákupy, účast na webových seminářích, seminářích nebo událostech nebo využívání (webových) služeb – další informace o tomto tématu naleznete v Prohlášení o souborech cookie, které se zobrazí na relevantním webu společnosti SAP), aby vám mohla poskytovat aktuální informace o nejnovějších oznámeních týkajících se produktů, aktualizacích softwaru, upgradech softwaru a speciálních nabídkách a další informace o softwaru a službách společnosti SAP (včetně marketingových newsletterů) a o událostech společnosti SAP a za účelem zobrazování relevantního obsahu na webových stránkách společnosti SAP. V souvislosti s těmito marketingovými aktivitami může společnost SAP poskytnout hashované ID uživatele sociálním sítím provozovaným třetí stranou nebo jiným webovým nabídkám (například síti Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram nebo Google), kde jsou tyto informace následně spárovány s daty sociální sítě nebo s vlastními databázemi webových nabídek za účelem zobrazení relevantnějších informací uživatelům.

 

Vytváření uživatelských profilů. Společnost SAP vám umožňuje používat její webové nabídky, včetně formulářů, blogů a sítí (například SAP Community), propojené s tímto webem, které vyžadují registraci a vytvoření uživatelského profilu. Informace o vás, které uvedete v uživatelském profilu, si mohou zobrazit další uživatelé, včetně mimo jiné vašeho jména, fotografie, účtů na sociálních sítích, poštovních nebo e-mailových adres či obou údajů, telefonního čísla, osobních zájmů, dovedností a základních informací o vaší společnosti.

 

Tyto profily se mohou týkat jedné webové nabídky společnosti SAP, nebo pokud jsou vytvořeny ve službě SAP Cloud Platform Identity Authentication, mohou také umožňovat přístup k dalším webovým nabídkám společnosti SAP nebo jiných subjektů skupiny společností SAP SE (bez ohledu na případný souhlas udělený v oddílu „Předání osobních údajů jiným společnostem SAP.“ níže). Vaší volbou však vždy zůstává, kterou z těchto dodatečných webových nabídek využijete, a vaše Osobní údaje jsou společnostem předány pouze poté, jakmile do těchto nabídek přejdete. Upozorňujeme, že pokud společnosti SAP neudělíte souhlas s vytvořením takových uživatelských profilů, nebude vám společnost SAP moct takové služby nabízet, pokud je váš souhlas s poskytováním těchto služeb vyžadován ze zákona.

 

V rámci webové nabídky se váš profil nad rámec poskytnutí přístupu používá k personalizaci interakce s ostatními uživateli (například zasíláním zpráv nebo pomocí funkce sledování) a společnost SAP jej využívá ke zvýšení kvality komunikace a spolupráce prostřednictvím těchto nabídek a k poskytování prvků gamifikace (jedná se o proces integrace herních mechanik do něčeho, co už existuje, například do webu, podnikové aplikace nebo online komunity, za účelem motivace účasti, zapojení a věrnosti). V maximálním možném rozsahu podporovaném relevantní webovou nabídkou můžete funkci takové webové nabídky používat k určení informací, které chcete sdílet.

 

Zvláštní kategorie Osobních údajů. V souvislosti s registrací k události nebo semináři a poskytnutím přístupu se vás společnost SAP může zeptat na informace o vašem zdravotním stavu za účelem identifikace a zohlednění osob s postižením nebo speciálními výživovými požadavky. Použití těchto informací je založeno na souhlasu, který na základě tohoto dokumentu poskytnete.

 

Upozorňujeme, že pokud informace o případných postiženích nebo speciálních výživových požadavcích neposkytnete, společnost SAP nebude moct provést příslušné kroky.

 

Profilování událostí. Pokud se zaregistrujete k události, semináři nebo webovému semináři společnosti SAP, může společnost SAP sdílet základní informace o účastníkovi (vaše jméno, společnost, e-mailová adresa) s ostatními účastníky stejné události, semináře nebo webového semináře za účelem komunikace a výměny nápadů.

 

Předání osobních údajů jiným společnostem SAP. Společnost SAP může vaše Osobní údaje předat dalším subjektům ve skupině společností SAP SE. Aktuální seznam subjektů ve skupině společností SAP SE naleznete zde. V takových případech budou tyto subjekty Osobní údaje používat ke stejným účelům a za stejných podmínek v souladu s tímto Oddílem C. výše.

 

Předání vašich Osobních údajů jiným třetím stranám. Na vaši žádost, vyjádřenou prostřednictvím vašeho souhlasu, předá společnost SAP registrační údaje společnostem uvedeným na stránce registrace. Tyto společnost použijí vaše registrační údaje pro účely své účasti na události a mají povinnost tyto údaje následně vymazat. Pokud má některá ze společností zájem použít vaše údaje pro jakýkoliv jiný účel, je povinna vás kontaktovat a vysvětlit vám, jakým způsobem a pro jaké další účely budou vaše registrační údaje použity.

 

Odvolání souhlasu uděleného na základě tohoto dokumentu. Souhlas udělený na základě tohoto dokumentu můžete kdykoliv odvolat zrušením souhlasu. V případě odvolání souhlasu nebude společnost SAP již nadále zpracovávat Osobní údaje podléhající tomuto souhlasu, pokud jí takové zpracovávání neukládá zákon. Pokud zákon vyžaduje, aby společnost SAP vaše Osobní údaje uchovala, nebudou tyto Osobní údaje dále zpracovávány a budou uchovávány pouze po dobu vyžadovanou zákonem. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů společností SAP v minulosti až do okamžiku odvolání. Pokud využití nabídky společnosti SAP vyžaduje váš předchozí souhlas, po odvolání souhlasu společnost SAP (již) nebude moct poskytovat relevantní službu (nebo služby, pokud odvoláte souhlas s použitím vašeho profilu společností SAP v rámci služby SAP Cloud Platform Identity Authentication pro více nabídek SAP), nabídku nebo událost.

D. Soubory cookie a obdobné nástroje

Informace shromážděné pomocí souborů cookie a obdobných technologií a použití těchto informací je blíže popsáno v Prohlášení o souborech cookie společnosti SAP.  V souvislosti se soubory cookie máte možnost uplatnit své preference, jak je uvedeno v Prohlášení o souborech cookie společnosti SAP, prostřednictvím odkazu „Preference ohledně souborů cookie“ v záhlaví domovské stránky SAP.com.

E. Dodatečná ustanovení specifická pro konkrétní země a regiony

Hvor SAP er underlagt særlige krav i amerikansk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

Beskyttelse af børns personlige oplysninger i USA. SAP indsamler ikke bevidst persondata om børn under 13 år.  Hvis du er forælder eller værge, og du mener, at SAP har indsamlet oplysninger om et barn, bedes du kontakte SAP som beskrevet i denne fortrolighedserklæring.  SAP vil træffe foranstaltninger til at slette oplysningerne så hurtigt som muligt.  Da SAP's websteder og onlinetjenester ikke er tilladte for brugere under 16 år, og i henhold til oplysningspligten under CCPA, sælger SAP ikke persondata for mindreårige under 16 år.

Hvor SAP er underlagt særlige krav i amerikansk lovgivning i staten Californien om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

Do Not Track (Spor ikke). Din browser kan give dig mulighed for at indstille en "Do not track"-præference. Medmindre andet er angivet, tager vores hjemmesider ikke hensyn til "Do Not Track"-anmodninger. Du kan dog vælge ikke at modtage cookies ved at ændre de relevante indstillinger i webbrowseren eller om muligt henvise til vores erklæring om cookies. Cookies er små tekstfiler, som anbringes på din computer, når du besøger visse hjemmesider på internettet, og som bruges til at identificere din computer. Hvis du ikke accepterer cookies, vil du muligvis ikke kunne bruge visse funktioner på vores hjemmeside. Denne hjemmeside giver ikke tredjeparter mulighed for at indsamle oplysninger om dig over tid og på tværs af sites.

Du har ret til:

 

 • at anmode SAP om at få adgang til dine persondata, som SAP indsamler, bruger eller videregiver om dig;
 • at anmode om, at SAP sletter persondata;
 • ikke-diskriminerende behandling i forbindelse med udøvelse af databeskyttelsesrettigheder;
 • i tilfælde af, at SAP anmoder om at få adgang til persondata, at sådanne oplysninger er flytbare i et tilgængeligt format, der giver mulighed for at sende disse oplysninger til en anden modtager uden hindring

 

I henhold til oplysningspligten under California Consumer Privacy Act ("CCPA") vil SAP under ingen omstændigheder sælge dine persondata. I henhold til bekræftelsesprocessen i CCPA vil SAP kræve en strengere bekræftelsesproces for sletningsanmodninger og data, der anses som værende følsomme eller værdifulde, for at minimere de tab, du kan blive udsat for via uautoriseret adgang til eller sletning af dine persondata.   Hvis SAP skal anmode om yderligere oplysninger fra dig ud over oplysninger, der allerede vedligeholdes af SAP, vil SAP kun bruge dem til at bekræfte din identitet, så du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder, eller til sikkerhedsformål eller bedrageriforebyggelse.

Ud over at kontakte SAP på privacy@sap.com har du også ret til følgende:

Du kan ringe gratis og indsende en anmodning på telefonnumrene her. Du kan også udpege en autoriseret repræsentant til at sende anmodninger med henblik på at udøve dine databeskyttelsesrettigheder over for SAP. En sådan autoriseret repræsentant skal være registreret hos California Secretary of State og skal indsende bevis på, at du har givet autorisation til, at repræsentanten handler på dine vegne.

 

Hvor SAP er underlagt særlige krav i filippinsk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

Enkeltpersoner i Filippinerne har også ret til følgende:

Du kan ringe eller skrive til SAP for at indsende en anmodning på:

webmaster@sap.com

Telefon: +632-8705-2500

Adresse: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Følgende bestemmelser gælder for indbyggere og statsborgere i Filippinerne:

 • Du kan kræve kompensation, som endeligt tildelt af National Privacy Commission eller af domstolene, hvis du har lidt tab som følge af ukorrekte, ufuldstændige, forældede, falske, ulovligt indhentede persondata eller ved autoriseret brug af disse, der er en følge af overtrædelser af dine rettigheder og friheder som en registreret person;
 • Hvis du er offer for en overtrædelse af lovgivningen om beskyttelse af persondata eller på anden måde personligt er berørt af en overtrædelse af lovgivningen om beskyttelse af persondata, kan du indgive en klage til National Privacy Commission;
 • Dine overførbarhedsrettigheder. Dine retmæssige arvinger og efterfølgere kan til enhver tid påberåbe sig ret til at varetage dine rettigheder efter din død, eller når du er uden handleevne.

 

Specifikke bestemmelser for Kina gælder for borgere i Folkerepublikken Kina.

 

Specifikke bestemmelser for Colombia gælder for borgere i Republikken Colombia

 

Specifikke bestemmelser for Rusland, gælder for borgere i Den Russiske Føderation.