Izjava o privatnosti kompanije SAP

Zaštita privatnosti pojedinaca na internetu od ključnog je značaja za budućnost poslovanja preko interneta i prelazak na privredne aktivnosti koje se u potpunosti odvijaju preko interneta. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kao potvrdu naše izuzetne posvećenosti pravu pojedinaca na zaštitu podataka i privatnost. Ova Izjava o privatnosti navodi naše prakse obrade informacija koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca ("Lični podaci").

A. Opšte informacije

Kada se primenjuje ova Izjava o privatnosti? Ova Izjava o privatnosti se odnosi na Lične podatke koje dostavite kompaniji SAP ili koji su izvedeni iz Ličnih podataka kao što je to navedeno u nastavku. Upotreba informacija kao i sve informacije koje se prikupe pomoću kolačića ili drugih tehnologija za praćenje na internetu podležu obelodanjivanju i opcijama koje obezbeđuje TrustArc Consent Manager – dostupno na relevantnoj veb stranici.

Rukovalac podataka. Rukovalac podataka stranice http://webinars.sap.com/rs/easy-update/sr/registration.aspx je kompanija SAP West Balkans d.o.o. Omladinskih Brigada 88b, Airport City, Belgrade 11070, Serbia ("SAP"). U slučaju kada je obrazac za registraciju dostupan na ovoj veb stranici, rukovalac podataka se može razlikovati u zavisnosti od konkretne ponude ili svrhe prikupljanja podataka, ali je u svakom slučaju prikazan u izjavi o privatnosti pojedinačnog obrasca za registraciju. Zaduženi za zaštitu podataka SAP grupe je Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

U koje svrhe SAP koristi moje Lične podatke? SAP obrađuje Lične podatke obezbeđene u okviru ove Izjave isključivo na način definisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Dodatne informacije se mogu naći u odeljcima B i C u nastavku. Ako je obrada vaših Ličnih podataka zasnovana na zakonskom ovlašćenju, u odeljku B u nastavku možete naći informacije o Ličnim podacima koje SAP obrađuje kao i o svrhama njihovog korišćenja. Ako je potreban pristanak za obradu vaših Ličnih podataka, detaljnije informacije možete naći u odeljku C u nastavku. Ove informacije su u skladu sa odgovarajućim izjavama o pristanku koje se odnose na pojedinačne operacije obrade u Consent Resource Center-u.

 

Period obrade Ličnih podataka. Kada SAP obrađuje i koristi vaše Lične podatke u skladu sa zakonom (pogledajte odeljak B u nastavku) ili uz vaš pristanak (pogledajte odeljak C u nastavku), SAP će čuvati vaše Lične podatke (i) samo dok je to potrebno u dolenavedene svrhe ili (ii) sve dok ne budete imali primedbu na korišćenje vaših Ličnih podataka od strane kompanije SAP (kada SAP ima zakonski interes za korišćenje vaših Ličnih podataka) ili (iii) sve dok ne povučete svoj pristanak (kada ste dali svoj pristanak da SAP koristi vaše Lične podatke). Međutim, kada SAP ima zakonsku obavezu da duže zadrži vaše Lične podatke ili kada su vaši Lični podaci potrebni kompaniji SAP kao dokaz u tužbi ili da se odbrani od tužbi, SAP će zadržati vaše Lične podatke do završetka relevantnog perioda zadržavanja ili do okončanja predmetnih tužbi.

 

Zašto je potrebno da dostavim Lične podatke? Po pravilu, vaše davanje pristanka i dostavljanje bilo kojih Ličnih podataka u okviru ove Izjave u potpunosti je dobrovoljno; po pravilu, nema štetnih efekata po vas ako se odlučite da ne date pristanak ili ne dostavite Lične podatke. Međutim, postoje okolnosti u kojima SAP ne može da preduzme određene korake bez određenih Ličnih podataka, npr. kada su ti Lični podaci neophodni za obradu vaših porudžbina ili za obezbeđivanje pristupa veb ponudi ili biltenu. U tim slučajevima, nažalost neće biti moguće da vam SAP obezbedi ono što ste zahtevali bez relevantnih Ličnih podataka.

 

Gde će se obrađivati moji Lični podaci? Kao deo globalne grupe kompanija, SAP ima povezana lica i davaoce usluga treće strane i unutar i izvan Evropskog ekonomskog prostora ("EEP"). Kao posledica toga, svaki put kada SAP koristi ili na drugi način obrađuje vaše Lične podatke u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, SAP može da prenese vaše Lične podatke u zemlje izvan EEP, uključujući i zemlje u kojima se primenjuje zakonski nivo zaštite podataka koji nije identičan nivou zaštite podataka unutar EEP. Svaki put kada dođe do takvog prenosa, on je u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama (u skladu sa odlukom Evropske komisije 87/2010/EZ ili bilo kojom budućom zamenom) da bi se ugovorno obezbedilo da vaši Lični podaci imaju isti nivo zaštite podataka koji se primenjuje unutar EEP. Možete da dobijete redigovani primerak (iz kog su uklonjene komercijalne i nerelevantne informacije) tih Standardnih ugovornih klauzula tako što ćete poslati zahtev na adresu privacy@sap.com.

 

Prava lica čiji se podaci obrađuju. U bilo kom trenutku možete od kompanije SAP zahtevati informacije o tome koje Lične podatke SAP obrađuje u vezi s vama, te zahtevati ispravku ili brisanje tih Ličnih podataka. Međutim, uzmite u obzir da SAP može da izbriše vaše Lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo kompanije SAP da ih zadrži. Ne zaboravite da ako zahtevate da SAP izbriše vaše Lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge kompanije SAP koja zahteva da SAP koristi vaše Lične podatke.

 

Ako SAP koristi vaše Lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u cilju realizacije ugovora sklopljenog s vama, od kompanije SAP možete naknadno da zahtevate kopiju Ličnih podataka koje ste dostavili kompaniji SAP. U tom slučaju, obratite se na dolenavedenu adresu e-pošte i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da budu te informacije, kao i da li želite da ti Lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu. SAP će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da ga na najbolji način ispuni.

 

Pored toga, od kompanije SAP možete zatražiti da ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka u bilo kom od sledećih slučajeva: (i) ako navedete da su Lični podaci koje SAP ima o vama netačni (ali samo kada SAP zahteva proveru tačnosti relevantnih Ličnih podataka), (ii) ako ne postoji zakonska osnova da SAP obrađuje vaše Lične podatke i ako zahtevate da SAP ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka, (iii) ako kompaniji SAP više nisu potrebni vaši Lični podaci, a vi tvrdite da vam je potrebno da SAP zadrži te podatke da biste se pozvali na ili ostvarili svoja zakonska prava ili da biste se odbranili od tužbi treće strane ili (iv) ako ne pristajete na to da SAP obrađuje vaše Lične podatke (na osnovu zakonskog interesa kompanije SAP kao što je navedeno u odeljku B u nastavku) tokom perioda koji je potreban da bi se utvrdilo da li SAP ima relevantan interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše Lične podatke.

Zahteve ove vrste šaljite na adresu webmaster@sap.com.

 

Pravo na podnošenje žalbe. Ako smatrate da SAP ne obrađuje vaše Lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi ili važećim zakonima o zaštiti podataka u EEP, u bilo kom trenutku možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u zemlji EEP u kojoj živite ili telu za zaštitu podataka zemlje ili države u kojoj SAP ima registrovano sedište.

 

Upotreba ove veb stranice od strane dece. Ova veb stranica nije predviđena za lica mlađa od 16 godina. Ako imate manje od 16 godina, ne možete se registrovati na ovoj veb stranici, niti je možete koristiti.

 

Veze ka drugim veb stranicama. Ova veb stranica može sadržati veze ka drugim stranicama (tj. stranicama kompanija koje nisu deo SAP grupe kompanija). SAP ne snosi odgovornost za smernice privatnosti niti za sadržaj drugih veb stranica izvan okvira SAP grupe kompanija. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate izjave o privatnosti tih drugih stranica.

B. Slučajevi kada SAP koristi moje lične podatke na osnovu zakona

U sledećim slučajevima SAP može da obrađuje vaše Lične podatke u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

 

Isporuka zahtevanih roba ili obezbeđivanje usluga. Ako naručite robu ili usluge od kompanije SAP, SAP će koristiti Lične podatke koje navedete u porudžbenici ili obrascu za registraciju (obično (podskup koji čine) vaše ime, adresa (e-pošte), broj telefona, naziv i adresa kompanije, vaša funkcija i uloga i, ako je potrebno izvršiti plaćanje kompaniji SAP, broj kreditne kartice ili podaci banke) isključivo u cilju obrade vaše porudžbinu ili obezbeđivanja zahtevane robe ili usluge. To može da uključuje preduzimanje neophodnih koraka pre sklapanja ugovora, odgovore na upite koje ste poslali i obezbeđivanje informacija o otpremi i fakturisanju za vas i obradu ili obezbeđivanje povratnih informacija od korisnika i podrške. To takođe može da uključi podatke konverzacije koje aktivirate preko funkcionalnosti ćaskanja na stranici SAP.com ili drugih lokalnih veb stranica kompanije SAP, obrazaca za kontakt, e-poruka ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti "roba i usluge" uključuju veb usluge, ponude, takmičenja, nagradna izvlačenja, drugi sadržaj, biltene koji nisu povezani s marketingom, studije, uputstva, obuke i događaje kompanije SAP ili pristup njima.

 

Ako koristite uputstva ili obuke koje obezbeđuje SAP, SAP takođe može da prati napredak vašeg učenja da bi vam obezbedio ove informacije. Pored toga, redovno putem e-pošte komuniciramo s korisnicima koji se pretplate na naše usluge, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija korisnika ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja naloga, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugo obelodanjivanje informacija u skladu sa zakonskom obavezom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja koja nisu povezana s marketingom, već su potrebna za relevantni poslovni odnos. Po pitanju tipova komunikacije vezanih za marketing (tj. e-pošte i telefonskih poziva), SAP će vam, (i) kada je to zakonska obaveza, pružati te informacije samo kada ste dali saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da od nas primate marketinški sadržaj. Možete se odjaviti iz gorenavedenog u bilo kom trenutku na adresi https://www.sap.com/westbalkans/profile/unsubscribe.html.

 

Obezbeđivanje usaglašenosti s propisima. SAP i njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podležu zakonima o izvozu većeg broja zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom koje su uvele ove zemlje, SAP u obavezi da preduzme mere kako bi onemogućio entitetima, organizacijama i stranama, navedenim na listama sankcionisanih strana koje su izdali državni organi, da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem veb stranica kompanije SAP ili drugih kanala isporuke koje kontroliše SAP. To može da uključuje (i) automatske provere svih podataka o registraciji korisnika na osnovu ove izjave i drugih informacija koje korisnik navede o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljanje tih provera svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada korisnik ažurira svoje informacije; (iii) blokiranje pristupa uslugama i sistemima kompanije SAP u slučaju eventualnog podudaranja i (iv) kontaktiranje s korisnikom u cilju potvrde njegovog identiteta u slučaju eventualnog podudaranja.

 

Pored toga, potvrđujete da se sve informacije potrebne za praćenje vaših izbora u pogledu obrade ili korišćenja vaših Ličnih podataka ili primanja marketinškog materijala (tj. da li ste, u zavisnosti od zemlje u kojoj posluje relevantna kompanija SAP grupe, dali izričitu saglasnost za primanje marketinškog materijala ili ste povukli pristanak za prijem marketinškog materijala) mogu skladištiti i razmenjivati između članica SAP grupe kada je potrebno u cilju obezbeđivanja usaglašenosti s propisima.

 

Zakonski interes kompanije SAP. Svaki dolenavedeni slučaj upotrebe predstavlja zakonski interes kompanije SAP da obrađuje ili koristi vaše Lične podatke. Ako niste saglasni sa ovim pristupom, možete da ne pristanete na obradu ili upotrebu vaših Ličnih podataka od strane kompanije SAP kao što je navedeno u nastavku.

 

Upitnici i ankete. SAP vas može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ovi upitnici i ankete biće obično osmišljeni na takav način da se odgovori mogu dati bez unosa Ličnih podataka. Ako bez obzira na to unesete Lične podatke u upitnik ili anketu, SAP može da koristi te Lične podatke kako bi poboljšao svoje proizvode i usluge.

 

Kreiranje anonimnih skupova podataka. SAP može da pretvori Lične podatke navedene u okviru ove Izjave o privatnosti u anonimne skupove podataka, koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga kompanije SAP i njenih povezanih lica.

 

Snimanje poziva i ćaskanja u cilju unapređenja kvaliteta. U slučaju telefonskih poziva ili sesija ćaskanja, SAP može da snima te pozive (nakon što vas propisno o tome obavesti tokom tog poziva i pre početka snimanja) ili sesije ćaskanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga kompanije SAP.

 

Slanje najnovijih informacija/traženje povratnih informacija. U okviru postojećeg poslovnog odnosa između vas i kompanije SAP, SAP vas može obaveštavati, kada je to dozvoljeno u skladu s lokalnim zakonima, o svojim proizvodima ili uslugama (uključujući vebinare, seminare ili događaje) koji su slični ili povezani s proizvodima i uslugama kompanije SAP koje ste već kupili ili koristili. Pored toga, ako ste prisustvovali vebinaru, seminaru ili događaju kompanije SAP ili kupili proizvode ili usluge od kompanije SAP, SAP vam se može obratiti radi obezbeđivanja povratnih informacija u cilju poboljšanja relevantnog vebinara, seminara, događaja, proizvoda ili usluge.

 

Pravo odbijanja. U bilo kom trenutku možete da ne pristanete na upotrebu Ličnih podataka od strane kompanije SAP za gorenavedene svrhe tako što ćete se odjaviti na https://www.sap.com/westbalkans/profile/unsubscribe.html. U tom slučaju SAP će prestati da koristi vaše Lične podatke za gorenavedene svrhe (tj. u okviru gorenavedenog zakonskog interesa) i ukloniti ih iz svojih sistema, osim ako SAP nema dozvolu da koristi Lične podatke tog tipa u drugu svrhu navedenu u ovoj Izjavi o privatnosti ili ako SAP utvrdi i dokaže uverljiv zakonski interes da nastavi sa obradom vaših Ličnih podataka. 

C. Slučajevi kada SAP koristi moje lične podatke na osnovu mog pristanka

U sledećim slučajevima SAP će koristiti vaše Lične podatke kao što je dalje navedeno tek nakon što date svoj prethodni pristanak u relevantnim operacijama obrade. Stoga, svaka informacija o operaciji obrade u vezi s Ličnim podacima povezana je s jednom izjavom o pristanku u Consent Resource Center-u. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što ste prvobitno dali jedan ili više pristanaka, videćete ne samo informacije u vezi s pristancima koje ste dali, već i punu izjavu o privatnosti.

 

Vesti o proizvodima i uslugama kompanije SAP. U skladu sa odgovarajućom odredbom i uz vaš pristanak, SAP može da koristi vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, naziv radnog mesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (naziv, adresa i industrijska grana) kao i profil interakcije na osnovu vaših prethodnih interakcija s kompanijom SAP (prethodne kupovine, učešća na vebinarima, seminarima ili događajima ili korišćenje (veb) usluga – dodatni detalji o ovoj temi se mogu naći na interfejsu TrustArc Consent Manager na relevantnoj veb stranici kompanije SAP) da biste bili obavešteni o najnovijim najavama proizvoda, ažuriranjima softvera, nadogradnjama softvera, specijalnim ponudama i drugim informacijama o softveru i uslugama kompanije SAP (uključujući marketinške biltene) kao i događajima kompanije SAP i u cilju prikazivanja relevantnog sadržaja na veb stranicama kompanije SAP. U vezi sa ovim marketinškim aktivnostima SAP može da obezbedi heširan ID korisnika društvenim mrežama kojima upravlja treća strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), pri čemu se ova informacija zatim povezuje s podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka veb ponuda da bi vam se prikazale relevantnije informacije.

 

Kreiranje korisničkih profila. SAP vam nudi opciju da koristite njegove veb ponude, uključujući forume, blogove i mreže (kao što je SAP Community) povezane sa ovom veb stranicom, koje zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Korisnički profili obezbeđuju opciju prikaza vaših ličnih podataka drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, fotografiju, naloge na društvenim mrežama, adresu e-pošte ili poštansku adresu ili obe adrese, broj telefona, lična zanimanja, znanja i veštine i osnovne informacije o vašoj kompaniji.

 

Ovi profili se mogu odnositi na pojedinačnu veb ponudu kompanije SAP ili ako su kreirani u usluzi SAP Cloud Platform Identity Authentication, mogu vam takođe omogućiti da pristupite drugim veb ponudama kompanije SAP ili drugih entiteta SAP grupe ili obe opcije (bez obzira na bilo koji pristanak dat u okviru odeljka "Prosleđivanje vaših Ličnih podataka drugim SAP kompanijama" u nastavku). Međutim, uvek je vaš izbor koju od ovih dodatnih veb ponuda koristite i vaši Lični podaci im se prosleđuju tek nakon što im prvi put pristupite. Uzmite u obzir da bez vašeg pristanka datog kompaniji SAP da kreira takve korisničke profile, SAP neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaš pristanak zakonom propisan uslov da vam SAP može pružiti te usluge.

 

U okviru bilo koje veb ponude, osim samog omogućavanja pristupa, vaš profil se koristi za personalizaciju interakcije s drugim korisnicima (npr. pomoću funkcionalnosti slanja poruka ili praćenja) i od strane kompanije SAP za unapređenje kvaliteta komunikacije i saradnje preko tih ponuda i kako bi SAP obezbedio elemente gejmifikacije (gejmifikacija je proces uzimanja nečeg što već postoji, npr. veb stranica, Enterprise aplikacija ili onlajn zajednica, i integrisanje mehanike igre u njih u cilju povećanja učešća, zainteresovanosti i lojalnosti). U najvećoj meri u kojoj to podržava relevantna veb ponuda, možete da koristite funkcionalnost relevantne veb ponude za određivanje informacija koje želite da delite.

 

Specijalne kategorije Ličnih podataka. U vezi s registracijom za događaj ili seminar i obezbeđivanjem pristupa za njih, SAP od vas može zatražiti informacije o vašem zdravlju u cilju identifikacije i pružanja pomoći licima sa invaliditetom ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom tokom događaja. Za sve takve informacije je potreban pristanak koji dajete u okviru ove Izjave.

 

Ne zaboravite da ako ne navedete informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom, SAP neće moći da preduzme bilo kakve odgovarajuće mere predostrožnosti.

 

Izrada profila za događaje. Ako se registrujete za događaj, seminar ili vebinar kompanije SAP, SAP može da podeli osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili vebinara u svrhu komunikacije i razmene ideja.

 

Prosleđivanje vaših Ličnih podataka drugim SAP kompanijama. SAP može preneti vaše Lične podatke drugim entitetima u SAP grupi. Trenutna lista entiteta SAP grupe se nalazi ovde. U takvim slučajevima, ti entiteti će zatim koristiti Lične podatke u iste svrhe i pod istim uslovima kao što je to navedeno u odeljku C.

 

Prosleđivanje vaših Ličnih podataka ostalim trećim stranama. Na vaš zahtev, kao što je navedeno u vašem odobrenju, SAP će preneti vaše podatke za registraciju kompanijama navedenim na stranici registracije. Ove kompanije će koristiti vaše podatke za registraciju u svrhe sopstvenog učešća u događaju i u obavezi su da nakon toga izbrišu ove podatke. Ako neka kompanija namerava da koristi vaše podatke u bilo koje druge svrhe, njeni predstavnici će vam se obratiti radi objašnjenja na koji način i u koje druge svrhe će koristiti vaše podatke za registraciju.

 

Povlačenje pristanka datog u okviru ove Izjave. U bilo kom trenutku možete da povučete pristanak dat u okviru ove Izjave odjavom na https://www.sap.com/westbalkans/profile/unsubscribe.html. U slučaju povlačenja, SAP neće više obrađivati Lične podatke koji su vezani za ovaj pristanak, osim ako ne bude zakonom obavezan da to radi. U slučaju da SAP ima zakonsku obavezu da zadrži vaše Lične podatke, vaši Lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i zadržaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na raniju obradu ličnih podataka od strane kompanije SAP do trenutka vašeg povlačenja. Pored toga, ako vaše korišćenje ponude kompanije SAP zahteva vaš prethodni pristanak, SAP neće (više) moći da vam obezbeđuje relevantnu uslugu (ili usluge ako povučete pristanak da SAP koristi vaš profil u okviru usluge SAP Cloud Platform Identity Authentication za više SAP ponuda), ponudu ili događaj nakon vašeg povlačenja.

Č. Odredbe specifične za SAD

Kada SAP mora da postupa u skladu sa zahtevima za privatnost SAD, primenjuje se i sledeće:

 

Bez praćenja. Vaš pretraživač vam može omogućiti da postavite preferencu "Bez praćenja". Osim ako to nije drugačije navedeno, naše stranice ne uvažavaju zahteve za preferencu "Bez praćenja". Međutim, možete odlučiti da ne prihvatite kolačiće tako što ćete promeniti naznačena podešavanja u svom veb pretraživaču ili, ako je to moguće, pomoću rešenja TrustArc Consent Manager ako relevantna veb stranica sadrži vezu do njega. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru tokom posete određenim stranicama na internetu i koriste se za identifikaciju vašeg računara. Uzmite u obzir da ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije naše stranice. Ova stranica ne dozvoljava trećim stranama da tokom vremena i na više stranica prikupljaju informacije o vama. 

 

Zahtevi za zaštitu privatnosti dece. Upotreba naših veb stranica ili usluga u mreži nije predviđena za lica mlađa od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i smatrate da smo prikupili informacije o detetu, obratite nam se na privacy@sap.com.

Ć. Odredbe specifične za Rusiju

Dolenavedeno se odnosi na korisnike koji žive u Ruskoj Federaciji:

 

Upotreba usluga navedenih u ovoj Izjavi nije predviđena za državljane Ruske Federacije koji žive u Rusiji. Ukoliko ste ruski državljanin koji živi u Rusiji, ovim putem vas obaveštavamo da sve Lične podatke koje unesete u usluge unosite isključivo na sopstvenu odgovornost i na sopstveni rizik, izričito pristajete na to da SAP može prikupljati vaše Lične podatke i obrađivati te podatke u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama i saglasni ste da nećete smatrati kompaniju SAP odgovornom za bilo koje moguće nepoštovanje zakonodavstva Ruske Federacije.

D. Odredbe specifične za Brazil

Dolenavedeno se odnosi na korisnike koji žive u Brazilu:

 

Brazilski zakon omogućava kompanijama da šalju e-poštu potencijalnim korisnicima pod uslovom da uključe mehanizam za povlačenje pristanka i vezu ka izjavi o privatnosti. 

 

Pregledano i objavljeno 1. jula 2019. godine